Voor een betrokken samenleving

Over ASD heerde

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Hier vindt u het besluit dat ASD Heerde heeft genomen in het kader van de AVG.

        BESLUIT

De ondergetekenden,

  1. Ir. Cornelis de Blok, wonende te 8181 ES Heerde, Oldekampseweg 16, geboren te Middelharnis op negen augustus negentienhonderdachtenveertig, getrouwd;
  2. Johannes Gerhardus Jansen, wonende te 8181 JK Heerde, Vosbergerweg 29, geboren te Bergh op negenentwintig maart negentienhonderdeenenveertig, getrouwd;

verklaren:

De ondergetekenden zijn voorzitter en secretaris van het bestuur van de te 8181 JK Heerde gevestigde en aldaar aan de Vosbergerweg 29 kantoorhoudende stichting: Stichting Adviesraad Sociaal Domein gemeente Heerde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67488102 en als zodanig bevoegd tot het nemen van het hierna genoemde besluit.

De ondergetekenden besluiten geen functionaris gegevensbescherming aan te stellen omdat wij geen overheidsinstelling zijn en niet als kernactiviteit hebben: “op grote schaal bijzonder persoonsgegevensverwerking”.

Er zal geen verkoop van gegevens plaatsvinden of onzorgvuldig worden omgegaan met privacygevoelige gegevens.

Wij gaan als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Wij hebben persoonsgegevens goed beveiligd, naar de actuele gebruikelijke standaarden
    of beter;
  2. Wij delen geen persoonsgegevens met anderen zonder dat dit nodig is op grond van wet-

       en regelgeving of normale uitoefening van onze taak;

  1. Wij verkopen geen persoonsgegevens;
  2. Wij maken geen elektronisch profiel van welke persoon dan ook;
  3. Wij slaan de persoonsgegevens gedurende minimaal 5 jaar op
  4. Een persoon heeft desgewenst inzage in zijn persoonsgegevens;

Op website zal een link geplaatst worden: “persoonsgegevens”.

Op het briefpapier zal worden vermeld dat de stichting een besluit heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Getekend te Heerde, 25 april 2018.