Voor een betrokken samenleving

Over ASD heerde

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke stichting, die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) van de gemeente Heerde over alle mogelijke onderwerpen in het sociaal domein.

Hier vindt u de agenda.

 AGENDA Vergadering AB ASD‐Heerde d.d. 30 maart 2019 om 19.30 uur in De Heerd

 1. Opening door voorzitter

 1. Mededelingen en vaststelling definitieve agenda voor deze vergadering

 2. Ingekomen Post

 3. Uitgegane Post

 4. Behandeling en Verslag met Actielijst DB‐vergadering d.d. 21 februari 2019

 5. Behandeling Verslag AB‐vergadering d.d. 23 januari 2019

 6. Inbreng van gemeentelijk adviseur

 1. Inbreng vanuit het DB
  - Terugblik bijeenkomst Participatieraad Hattem en Wmo Adviesraad Epe
  - Instelling klankbordgroep Transformatieagenda Sociaal Domein 2021 w.o. aanpak 0 - 100
  - Instelling PR-groep: communicatie naar mede-inwoners

 2. Inbreng vanuit Secretariaat / Personele aangelegenheden

 3. Inbreng vanuit de Penningmeester

 4. Jaarverslag 2018

 5. Onderzoeksrapport Clientondersteuners van CHE Ede

 6. Omgevingswet
 7. Inbreng vanuit Sectie Participatie / VWI

 8. Inbreng vanuit Sectie WMO

 9. Inbreng vanuit Sectie Jeugd

 10. Rondvraag

 11. Sluiting