Voor een betrokken samenleving

Participatiewet

De Participatiewet is een uitbreiding van de oude wet Werk en Bijstand. Ze is bedoeld om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de samenleving. Naast de “gewone” groep bijstandsgerechtigden vallen nu ook arbeidsgehandicapten onder de nieuwe Participatiewet, omdat de Wajong-uitkeringen en Sociale Werkplaatsen worden afgebouwd. Activering naar betaalde arbeid is daarbij het uiteindelijke doel van deze wet. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd, is een basisvoorziening ter hoogte van het sociaal minimum als tijdelijk vangnet aanwezig. Alleen mensen die ondersteuning daadwerkelijk nodig hebben komen voor toepassing van deze wet in aanmerking. Om een en ander betaalbaar te houden wordt streng ingezet op handhaving van de regels. De belangrijkste onderdelen van de Participatiewet zijn:

De belangrijkste onderdelen van de Participatiewet zijn:

  • De inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht houdt in dat de klant de gemeente tijdig moet informeren over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de re-integratie of het recht op uitkering van die persoon. Als de klant de inlichtingenplicht niet tijdig nakomt, is de gemeente verplicht om een boete op te leggen.

  • De arbeids- en re-integratieplicht.

De arbeids- en re-integratieplicht houden in dat de klant zich naar vermogen moet inspannen om (op den duur) uit te stromen naar betaalde arbeid. De re-integratie-instrumenten die de gemeente aanbiedt om de klant hierbij te ondersteunen, zijn opgenomen in een verordening. Als de klant zich niet houdt aan de arbeids- of re-integratieplicht, dan moet de gemeente een maatregel opleggen. Waar de gemeente vrijheid heeft in de hoogte en de duur van de op te leggen maatregel, is dit geregeld in de maatregelenverordening.

  • De plicht tot tegenprestatie.

De plicht tot tegenprestatie houdt in dat de klant verplicht is om onbeloonde werkzaamheden uit te voeren als de gemeente daarom verzoekt. De manier waarop de gemeente invulling geeft aan de tegenprestatie is ook opgenomen in de re-integratieverordening. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat dit werk de kans op een reguliere baan moet vergroten, het moet tijdelijk zijn en verdringing van regulier werk en oneerlijke concurrentie mag niet.

Binnen deze wettelijke bepalingen is het uiteraard mogelijk om maatwerk te leveren.