Voor een betrokken samenleving

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet die sinds 2007 bestaat, wordt uitgevoerd door gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die hierin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een aanpassing van de woning. De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

De werkgroep Wmo geeft gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen ten aanzien van het gemeentelijk beleid inzake de Wmo. Het gaat hierbij om de formele betrokkenheid bij het totstandkomen van het beleid in de voorbereidende en in de besluitvormende fase. Bij het advies wordt onder meer gekeken naar: waar gaat het beleid over, voor welke doelgroep is dat beleid belangrijk, wat zijn de te verwachten consequenties van dat beleid en hoe wordt dat beleid geƫvalueerd. De werkgroep komt meerdere keren per jaar bij elkaar om signalen uit de samenleving op het gebied van zorg en welzijn te bespreken, eventuele klachten met betrekking tot de Wmo te bundelen en burgemeester en wethouders van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien voor het oplossen van de problemen. Ook al staan onze leden met beide benen in de samenleving, ook voor hun is het niet mogelijk alle signalen op te vangen. Daarom doen we hierbij ook een beroep op alle inwoners van de gemeente Heerde. Mocht u in het kader van de Wmo ergens tegen aanlopen waarvan u denkt dat zou anders moeten of kunnen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.